Regulamin nastawień na odległość.

  1. Zapisy na nastawienia odbywają się telefonicznie w wyznaczonych terminach.
  2. Zgłoszenia osób, które nie rozliczyły się z wykonanych nastawień nie będą przyjmowane!
  3. Zapisy prowadzone są w 3 grupach:  grupa 1  – osoby pierwszy raz zapisywane na nastawienia,  grupa 2 – wszyscy niezapisani,  grupa 3 – wszyscy.
  4. Każda grupa ma inny termin zapisów.
  5. Podczas jednego połączenia telefonicznego, można dokonać zapisu na 2 nastawienia.
  6. Osoby zapisane w grupie 1 lub 2 mogą kolejny raz zapisać się na nastawienia dopiero w grupie 3.
  7. Osoby zapisane w grupie 3 mogą zostać  ponownie wpisane na listę dopiero po upływie minimum 5 minut od poprzedniego zapisu.
  8. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do momentu zapełnienia listy. Wyłączony telefon oznacza koniec zapisów.
  9. Tematy nastawień lub opisy problemów należy, w ciągu 2 dni od dnia zapisu, przesłać e-mailem na adres: nastawienia@gmail.com .
  10. Nieprzesłanie e-maila w wyznaczonym terminie lub przesłanie e-maila na inny adres stanowi rezygnację z nastawień!
  11. Kolejność przysłanych e-maili decyduje o kolejności ich realizacji. Informacje o zrobionych nastawieniach wysyłane są po zrobieniu wszystkich nastawień w zapisanej grupie.
  12. Po sprawdzeniu tematu, jeżeli okaże się, że nastawienie do niego jest prawidłowe lub zmiana tematu będzie korzystniejsza dla zamawiającego, to za zgodą zamawiającego może zostać wybrany inny temat. Zgodę na wybór innego tematu należy dołączyć do tematu nastawienia. Wystarczy dopisać „Zgadzam się na zmianę tematu”.
  13. Podanie kilku tematów spowoduje, że do zmiany wybrany zostanie najkorzystniejszy.
  14. Podanie opisu problemu spowoduje wybranie najkorzystniejszego tematu umożliwiającego jego realizację.
  15. Nastawienia będą robione tylko dla osób zapisanych telefonicznie.
  16. Należność za wykonane nastawienia należy wpłacić dopiero po otrzymaniu zwrotnego emaila z informacją o wykonanych nastawieniach.
  17. Jedno nastawienie kosztuje 80 zł.
  18. Wpłatę należy przesłać na konto: 

           Marian Bartkowiak 56 1240 6814 1111 0010 9401 3446

Regulamin nastawień bezpośrednich. 

  1. Zapisy na nastawienia przyjmują telefonicznie organizatorzy w wyznaczonych terminach
  2. W przypadku organizowania kilku sesji nastawień, zapisy odbywają się jakby była to tylko jedna rozszerzona sesja.  Osoba zapisująca się ma możliwość wyboru sesji, w której chciałby uczestniczyć
  3. Zapisy prowadzone są w 3 grupach:  grupa 1  – osoby pierwszy raz zapisywane na nastawienia,  grupa 2 – wszyscy niezapisani,  grupa 3 – wszyscy.
  4. Każda grupa ma inny termin zapisów.
  5. Podczas jednego połączenia telefonicznego, można dokonać zapisu na 2 nastawienia.
  6. Osoby zapisane w grupie 1 lub 2 mogą kolejny raz zapisać się na nastawienia dopiero w grupie 3.
  7. Osoby zapisujące się kolejny raz w grupie 3 w przypadku organizowania jednej sesji nastawień mogą zostać  ponownie wpisane na listę dopiero po upływie minimum 5 minut  a w przypadku organizowania wielu sesji po 10 minutach od poprzedniego zgłoszenia.
  8. Osoby zapisane na nastawienia powinny uczestniczyć w zajęciach osobiście.
  9. W uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzącego osoby zapisane, ale niemogące uczestniczyć w zajęciach z przyczyn losowych, mogą być reprezentowane przez inną osobę. Inni zgodę muszą uzyskać przed rozpoczęciem zapisów.
  10. Dzieci do lat 18 w nastawieniach mogą reprezentować rodzice, lub upoważnione przez nich osoby.
  11. Organizator może uczestniczyć w każdej sesji nastawień.
  12. Rodzina organizatora zapisuje się i uczestniczy w zajęciach na zasadach ogólnych.
  13. Osoby, które nie zapisały się na nastawienia mogą uczestniczyć w nich, jako goście. Liczba gości na zajęciach może być ograniczona warunkami lokalowymi. Swoje uczestnictwo w zajęcia w roli gościa należy skonsultować z organizatorem.