Nastawienie – pozaświadomy wzorzec reagowania w określonej sytuacji. W każdej momencie pragnie dominować nad  naszymi reakcjami (zachowaniami). 

Zmiana nastawienia – trwała zmiana wzorca reagowania w określonej sytuacji.

Stosunek – sposób reagowania w określonej sytuacji. Jest wypadkową wszystkich naszych doświadczeń. Prawidłowy pomaga minimalizować  reakcje będące następstwem nieprawidłowego nastawienia lub wzmacnia reakcje mające swoje źródło w prawidłowym nastawieniu. Nieprawidłowy utrwala negatywne nastawienie lub zmniejsza oddziaływanie pozytywnego.

Zmiana stosunku – zmiana sposobu reagowania w określonej sytuacji. Dokonuje się  w momencie uzyskiwania nowych doświadczeń. Świadoma zmiana stosunku polega na kontrolowaniu swoich zachowań (reakcji) oraz na pracy nad sobą.

Ustawienie – uporządkowanie elementów zgodnie z określoną zasadą porządkującą. Prawidłowe uporządkowanie pomaga w zachowaniu właściwego stosunku.